ورود
...v
بیگ دیتا یا کلان داده چیست؟
1

کد: 1733 تاریخ ارسال: 13:13 1398/11/16 دسته‌بندی: کسب و کار PDF تعداد نمایش/دریافت: 198

( 2.48 مگابایت ) دانلود


کلان داده یا بیگ دیتا چیست و چه کاربردهایی برای تجارتها دارد؟

بیـگ دیتـا چیسـت؟بیگ دیتـا یـا کلانداده (Big Data) مبحثـی نسـبتًا جدیـد در بازاریابیهـای مـدرن امـروزی اسـت کـه بـه جمـعآوری، تجزیـه و تحلیـل اطلاعـات حجیـم در زمانـی کوتـاه میباشـد. در ایـن مقالـه از سـایت مدیـروب قـرار اسـت
نگاهـی بـه ویژگیهـای ایـن موضـوع انداختـه و جوانـب آن را بررسـی کنیـم.
از سـالها پیـش، تجارتهـای مختلـف بـا جمـعآوری اطلاعـات متعـدد بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف متفـاوت اسـتفاده میکردنـد. یکـی از مهمتریـن ایـن اهـداف بحــث آنالیــز و بررســی اطلاعــات میباشــد. ایــن مبحــث طــی دهههــای اخیــر سـازمانیافته شـده و حـالا بـا عنـوان بیـگ دیتـا یـا کلانداده شـناخته میشـود. اگرچـه اسـتفاده از ایـن عنـوان بـرای چنیـن موضوعـی در سـالهای گذشـته رونـق بیشـتری پیـدا کـرده، امـا پایـه و اسـاس کلـی آن چیزیسـت کـه چندیـن دهـه بـه اثبـات رسـیده و حـالا بـا پیشـرفت چشـمگیر تکنولـوژی و دنیـای دیجیتالـی مـا،
تکامـل قابـل توجهـی پیـدا کـرده اسـت.


دانلود نسخه‌های قدیمی‌تر:

#کلان_داده#بیگ_دیتا#bigdata#big_data#هوش_مصنوعی#هوش_تجاری#هوشمندی_کسب_و_کار

لینک مستقیم:
http://harbarg.com/f/Rx

لینک پیش نمایش:
 

مسئولیت محتوای فایل‌ها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و هربرگ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن نخواهد داشت.
Tim McMorrisIt's a beautiful day